Положення

1. Загальні положення

       Організація науково-дослідної роботи студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького   регламентується "Положенням про організацію студентської наукової роботи   в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького", Статутом студентського наукового товариства МДПУ імені Богдана Хмельницького і безпосередньо організовується кафедрами та радою студентського наукового товариства.

       Це положення регламентує студентську науково-дослідну роботу (СНДР), що є складовою частиною діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Вона сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню найобдарованішої молоді, є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю.

2. Мета, завдання, основні функції та напрями роботи

       Наукова робота студентів здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для поліпшення підготовки кадрів.

   Комплексно СНДР повинна забезпечити розв'язання таких завдань:

1)            формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукової діяльності;

2)      надання допомоги студентам у якісному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;

3)      сприяння розвитку творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у розв'язанні практичних завдань;

4)      прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;

5)            розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення здібних студентів до вирішення наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;

6)            необхідність постійного поповнення своїх знань;

7)            розширення кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;

8) створення     та     розвиток     наукових     шкіл,     творчих     колективів, виховання у стінах ВНЗ резерву висококваліфікованих спеціалістів, дослідників.

   Для СНДР університету характерною є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, що реалізуються в усіх видах аудиторних занять, навчальних і виробничих практиках, а також у часи самостійної роботи студентів в лабораторіях, на наукових майданчиках, дослідницьких ділянках, науково-дослідних станціях, під час екскурсій на природу, на підприємствах тощо. Особливим напрямом наукової дослідницької діяльності студентів в межах програми навчальної дисципліни є виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. Все це забезпечує залучення студентів до наукової діяльності протягом усього періоду навчання.

       Основними функціями СНДР є:

- представницька (вивчення, захист, представлення інтересів студентів, що займаються  науково-дослідною роботою, мають бажання взяти у ній участь);

- комунікативна (забезпечення комунікативного поля для спілкування, обміну змістовними науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової роботи з обговоренням у колі колег, молодих спеціалістів);

- інформаційна (забезпечення актуальною науковою та науково-організаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах, науково змістовній інформації);

- адміністративно-організаційна (підтримка та організаційний супровід наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів);

- ресурсна (здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки студентських наукових ініціатив та проектів у межах ресурсів, що доступні для організації та у відповідності до паритетного розподілу).

- просвітницька (здійснення пропагандистської діяльності серед студентів університету для залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи).

       НДРС в університеті здійснюється за трьома основними напрямами.

1.   У межах навчального процесу.

Вона є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:

-     написання рефератів з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін та дисциплін за вибором; виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань; контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;

-     підготовка і захист курсових, дипломних та магістерських робіт, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень  кафедр.

2. Поза навчальним процесом.

Вона передбачає участь студентів у роботі:

-     наукових гуртків;

-     творчих секцій;

-     лабораторій;

-     студій;

-     фольклорних та інших експедицій.

СНДР   диференціюється   залежно   від   курсу   навчання,   спеціальності та спеціалізації.

  3.Науково-організаційні заходи:

-     конференції;

-     конкурси;

     - робота у творчих секціях і студіях на рівні університету, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

3. Організаційна побудова системи СНДР у МДПУ імені Богдана Хмельницького

       Науково-дослідницька робота студентів (СНДР) - це системне утворення, яке має структуру:

Проректор з наукової роботи

              - Координатор по роботі з обдарованою студентською молоддю

- Відповідальні за наукову роботу на факультетах

- Науковий сектор студентського комітету університету

                          - Наукові сектори студентських комітетів факультетів

   Керівництво СНДР здійснюється науковим керівником, який обирається Вченою радою університету.

  Права і обов'язки голови і членів наукового сектора студентського комітету університету (з числа студентів):

-     створення факультетських студентських наукових товариств (СНТ) і керівництво ними;

-     організація   разом з факультетськими СНТ гуртків, творчих секцій, бюро та ін.;

-     інформування наукового керівника про роботу СНТ;

-     разом з науковим керівником щорічна організація підсумкової студентської наукової конференції;

-     організація       і       проведення       внутрішньовузівського       конкурсу студентських наукових робіт;

-     контроль за діяльністю гуртків, студій на кафедрах, організація виставок і презентація кращих наукових праць студентів;

-     забезпечення участі студентів у регіональних та всеукраїнських конкурсах, оглядах, конференціях, олімпіадах;

-     сприяння широкому впровадженню результатів студентських робіт у практику, публікуванню статей, тез доповідей у наукових збірках;

- організація взаємодії СНТ університету з іншими ВНЗ, закладами освіти, культури та ін.

   Науковий керівник, науковий сектор студентського комітету університету працює у тісному зв'язку з СНТ факультетів і кафедр.

       Зміст і характер організації СНДР визначаються:

-     проблематикою дослідницької і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, університету;

-     тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці;

-     з профільними для університету установами, організаціями, закладами освіти;

-     умовами дослідницької роботи студентів;

-     наявністю бази дослідження;

-     забезпеченням СНДР науковим керівництвом.

   Базою організації СНДР є кафедри університету.

   Наукові студентські гуртки (НСГ) організуються при кожній кафедрі і є основною структурною одиницею студентського наукового товариства (СНТ).

        Основними завданнями наукових студентських гуртків є:

-   залучення до роботи в гуртку студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи, яка ведеться на кафедрі;

-   організація науково-дослідної роботи студентів за напрямками діяльності кафедри;

-   опанування нових принципів та методів наукових досліджень;

-   поглиблене вивчення студентами тематичного матеріалу з обраної дисципліни;

-   вироблення рекомендацій для впровадження у практику найкращих наукових результатів, отриманих студентами.

4. Участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях

       Проведення студентських олімпіад, конференцій, конкурсів є ефективним засобом об'єктивного виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, реалізації творчих здібностей студентів, стимулювання потреби у творчому опануванні знань, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

       Участь студентів університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській студентській олімпіаді регламентується відповідними Положеннями Міністерства освіти та науки України.

Конкурс студентських наукових робіт проводиться для активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення системи широкого залучення студентів до участі у науково-дослідній діяльності.

      Студентська олімпіада відбувається щорічно, щоб виявити, відібрати та підтримати обдаровану студентську молодь, а також для розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, відбору студентів для участі у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади та інших заходах наукового характеру.

       Витрати на проведення І етапу та участь у II етапі Олімпіади здійснюються відповідно до кошторису, який передбачає фінансування виготовлення дипломів для переможців, грамот для викладачів й організаторів та інформаційно-методичних матеріалів, преміювання (студентів-переможців, викладачів, які їх підготували до участі в Олімпіаді, організаторів), а також витрати на відрядження студентів та викладачів для .участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

         Для висвітлення результатів наукових досліджень і пошуків студенти під керівництвом викладачів кафедр публікують наукові статті у журналах, збірниках наукових праць тощо. Наявність таких доробок є вагомим фактором під час розгляду питань щодо нарахування стипендій, преміювання, а також продовження навчання студента в аспірантурі закладу.

5. Організація і контроль

       Наукова та науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом викладачів. Безпосередній контроль за науковою роботою студентів здійснює науковий відділ університету.

       Для підвищення ефективності навчального процесу в університеті створено систему стимулів для мотивації творчої діяльності. Найкращих студентів заохочують стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Запорізької обласної державної адміністрації, іменними стипендіями тощо.

 

шаблоны для dle 11.2

Комментариев 2 149

Офлайн
Porteturi
Porteturi 28 января 2016 07:06
dyn cmIt must pump blood with great force so that the blood travels through arteries to all parts of the body.LEECH JAR AND LANCETS ENGLAND c. propaganda de kamagra Xrays are a form of electromagnetic radiation which has a broad spectrum of wavelengths.accommodationFor this reason men with weak urinary streams have been treated with alphablockers such as phenoxybenzamine Dibenzyline prazosin Minipress terazosin Hytrin tamsulosin Flomax alfuzosin Uroxatral silodosin Rapaflo These medications can be very effective in providing relief from urinary urgency frequency and weak stream.There is inflammation of the pancreas resulting from prematurely activated pan creatic digestive enzymes that invoke pancreatic tissue autodigestion.orangeyellow pigment produced from hemoglobin when red blood cells are destroyedThen select the letter of the sentence that is the best association for each. kamagra powered by phpbb Keep your knee straight.renal vein Blood vessel that carries blood away from the kidney and toward the heart.No treatment necessaryHowever those behaviors may change and adapt over time.Investig. clomid online overnight c.Podophyllin for genital warts molluscum Contagiosum A common selflimited viral infection caused by a poxvirus common in sexually active young adults and in children It manifests as small papules to mm with central umbilication.sexual disorders Paraphilias and sexual dysfunctions. propecia online australia Appendix IV is a complete list of these drugs and their class or type.Cellulitis appears on an extremity as a warm reddish area of tender edematous skin.Thus the term hematology means process of study of blood.Rosen M.Eur.Alice and her friends had been staying up late for weeks cramming for exams. generic viagra best price D.Traditionally comorbidity has been defined as a disease coexisting with the primary disease of interest though there are a plethora of examples where this definition has been significantly modified or ignored.Well developed though our senses are their responses are limited.
Офлайн
Vincegago
Vincegago 29 января 2016 03:22
In a fluid of constant density the difference in pressure P P between two points separated by a vertical distance h is P P gh Physics in Biology and Medicine.Jaw pain with chewingintermittent claudication of jawtongue when chewing cialis generic It contains aqueous humor.This is highly variable but increases with fever sweating hyperventilation and tracheostomies unhumidified airsee below.Treatment may include Birth control pills or progesterone only pills Intrauterine device IUD that releases the hormone progestin Ibuprofen or naproxen taken just before the period starts The health care provider may recommend iron supplements for women with anemia.The Charaka Samhita described of these srotas. furosemide 40 mg without perscription Oxygen if patient is hypoxic g.osteoporosisThe leaves seeds and especially the root bark were infused boiled roasted or fermented to make treatments for a wide range of problems from skin rashes to coughs and backache.Subsequently the resultant pep tides are transported by the transporter associated with antigen processing TAP into the endoplasmic reticulum where the antigenic peptides bind with major histocom patibility complex MHC class I molecules.Peripheral smear shows hypogranular abnormally shaped platelets.When the air vibrations reach the ear they cause the eardrum to vibrate this produces nerve impulses that are interpreted by the brain. cialis sin receta en farmacia cystoceleHas some glucose which can spare muscle breakdown and has water for insensible lossesright ventricleLichtman and S. buying clomid online safe Precautions are taken to prevent seizures or larynx spasms.Poisoning may also occur if you swallow or touch products that contain very large amounts of ammonia.Subsets of human dendritic cell precursors express different tolllike receptors and respond to different microbial antigens. buy doxycycline acne allergic contact dermatitis tuberculosis trans plant rejection Severe angioedema can lead to potentially lifethreatening airway obstruction.
Офлайн
KennethFarf
KennethFarf 31 января 2016 00:16
http://acheter-ciajis-pascher.com/ vente cialis http://prezzocia1isgenerico.com/ cialis http://prix-ciajis-generique.com/ cialis http://comprarcia1isgenericobarato.net/ cialis sin receta http://comprargenericociajisespana.com/ comprar cialis
Офлайн
KennethFarf
KennethFarf 19 февраля 2016 20:42
http://acheter-ciajis-pascher.com/ cialis http://prezzocia1isgenerico.com/ cialis http://prix-ciajis-generique.com/ achat cialis http://comprarcia1isgenericobarato.net/ cialis generico http://comprargenericociajisespana.com/ cialis generico
Офлайн
Josetumb
Josetumb 23 февраля 2016 14:20
I wouldnt have signed if it wanted to direct debit. quick loans Only loans is credit to your even.Nationwide.Even the smaller homes are about bucks to get em prepped for sale.The only thing is our hou. bad credit loans According to the World Bank that would be enough to potentially remake Uganda where the gross domestic product per capita was roughly in into a middleincome country within years.Touch strategy test franco review download be however it is recommended to open a.We are well capitalized and we have an insatiable appetite for sound investment opportunities. quick cash loans For instance overdrafts have no set repayments and allow you to pay back the advance at your own pace.Christopher Balon News Approval Store Auto Loans Ontario Canada After applying one of our representatives will contact you to set up an appointment.Craigslist is not completely free i. payday loan lenders combusinesstextbooksboundlessbusinesstextbookfinancialmanagementshorttermfinancingsecuredvsunsecuredfunding bankruptcy Appears in these related concepts Comparisons Within an Industry Stress and Bankruptcy Considerations Except where noted content and user contributions on this site are licensed under CC BYSA.These loans are reviewed as submitted. loans direct If you are experiencing financial difficulty please click here to find information on nonfee charging agencies that can provide independent advice.The interest that the member pays on the Applying with a creditworthy cosigner may help you qualify andor receive a lower rate Share Draft Checking Accounts This free script provided by credit union Vehicle Loans Cars boats mobile Loan must remain with Alcose for the term selected or the.
Офлайн
GabpapyDags
GabpapyDags 24 февраля 2016 04:14
To qualify for a cash advance loan of to you will need a job that pays you more than a month as well as anactive checking account.Trump voters want to keep America a nation apart. instant cash loans billion rupees.However it might mean paying several student loan payments for a longer duration which may not be ideal. loans for bad credit Ministers orders a the Registrar issues the licence to the applicant Within days after the Director has notice that the charge has been paid in full the Director shall inform the consumer reporting agency of the payment.Mentions lgales.LightStream offers unsecured loans online for all their personal needs. Theoretically payday default rates should be pretty low.letter to investors. guarantor loans College Education Free Checking Accounts Advertiser Disclosure The credit card offers that appear on this site are from credit card companies from which MoneyCrashers.minutes ago Pope To Meet Head Of Russian Orthodox Church In Cuba Australia United Kingdom Global miner Rio Tinto has posted its worst underlying earnings in years and scrapped a generous payout policy in the face of a bleak outlook for the global economy.If youre a new customer your first pay day loan could have no fees or interest. fast cash That is why for urgent needs getting Banks became totally dependent on their ability to roll the loans.D times with the particulars of all loans advanced in any period during the previous years payday lenders place of business. fast cash Interest or Other Income Earned Statements Form DIV or INT Register a card and activate at a location Receive money on the spot MoneyGram and the Globe are marks of MoneyGram.
Офлайн
cialis
cialis 5 марта 2016 00:58
http://acheter-ciajis-pascher.com/ cialis generique http://prezzocia1isgenerico.com/ cialis http://prix-ciajis-generique.com/ vente cialis http://comprarcia1isgenericobarato.net/ cialis generico http://comprargenericociajisespana.com/ comprar cialis

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив