РІШЕННЯ

  до засідання ректорату 22.02.2010р.
  з питання " Про стан підготовки дипломних робіт
  на заочному відділенні  в 2009-2010 н. р."


1. У зв'язку з проведенням в університеті  річної  програми "Якісній підготовці  фахівців - наукову підтримку" підготувати 150 робіт студентів заочної форми навчання до участі  у конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, наукових сесіях викладачів та студентів.

2. Керівникам дипломних робіт до 15.03.2010р. надати статті  в науковий відділ (доц. Митяй З.О.) для видавництва збірника "Студентський меридіан" для студентів заочного відділення.

3. Керівникам дипломних робіт забезпечити якісне написання та оформлення дипломних робіт студентів ЗФН згідно Положення про дипломні  роботи (МДПУ, 2009р.)

4. Керівникам дипломних робіт відповідно до зауваження голів ДЕК звернути увагу:
- на чітке визначення об'єкту, предмету, практичного значення дослідження та оформлення списку використаних джерел.
- на апробацію дипломних робіт та висвітлення  їх змісту у наукових виданнях;
- на урізноманітнення форм презентацій  дослідницького матеріалу, в тому числі  комп'ютерні  версії, відео фрагменти  тощо.

5. Завідувачам кафедр провести з 12 по 29 квітня передзахист дипломних робіт та своєчасно надати відповідні  витяги з протоколів засідань кафедр в навчально-методичний та заочний відділи.

6. Центру експертизи, моніторингу та якості  освіти   (експерт ст. викл. Барабоха Н.М.) організувати та провести у квітні - травні  "норм-контроль" щодо виконання дипломних робіт студентами університету.

  7. Навчально-методичному відділу (доц. Ляпуновій В.А.) включити до складу ДЕК представників роботодавців.

8. Навчально-методичному відділу (доц. Ляпунов й В.А.) та заочному відділу (доц. Арабаджи  О.С.) організувати захист дипломних робіт на відкритих засіданнях ДЕК, на виїзних засіданнях ДЕК в колективах замовників або в майбутніх закладах працевлаштування.

Уважаемые студенты!
В университете идет подготовка научного сборника "Студенческий меридиан"
 для студентов заочного отделения.
Просьба сдать статьи на зимней сессии в научный отдел.
 Для желающих поступать в магистратуру наличие статьи обязательно.

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ,

ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

від 15.01.2003р. №7-05/1

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових ви­дань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02,1999 р. № 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію». Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організо­вують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК Укра­їни від 22.05.1997 р. № 16/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень.

Про роботу студентських наукових гуртків

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 НАКАЗ

  Від 11.11.08                 м. Мелітополь                 № 775-02

Про роботу студентських наукових гуртків

З метою реалізації Закону України “Про вищу освіту”, наказу ректора “Про організацію науково-дослідницької роботи  в 2008-2009 н.р.” № 727-02 від 22.10.2008 р., подальшого поліпшення стану науково-дослідницької роботи студентів, удосконалення організації роботи студентських наукових гуртків, сприяння участі студентів у Всеукраїнській олімпіаді, наукових конкурсах, конференціях різного рівня.

Шановні Науковці!

Шановні науковці!

Організаційний комітет науково-практичної конференції “Нові виміри сучасного світу” інформує викладачів та студентів, що з 24 до 28 листопада 2008 року проводиться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція.

До уваги студентів, магістрантів, наукових керівників

До уваги студентів, магістрантів, наукових керівників

Планується чергове видання збірника наукових праць студентів "Студентський меридіан". Для його упорядкування керівникам науковою роботою студентів на факультетах необхідно в науковий відділ подати матеріали до 25 .12.2008 року .